Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

1.a – “ Geels Events”, de natuurlijke- of rechtspersoon statutair gevestigd te De Rijp.

1.b – “Opdrachtgever”, degene die Geels Events een Opdracht verstrekt voor het contracteren van artiest(en), musicus/musici en/of uitvoerend kunstenaar(s), het organiseren van een (onderdeel van een) opdracht en/of het verhuren van roerende zaken, zulks in de ruimste zin des woords;

1.c – “Artiest”, de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement, die zich jegens Geels Events heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten. Onder (beroeps)beoefenaar wordt verstaan: (I) artiest, musicus en/of uitvoerend kunstenaar, die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen die direct door het publiek kunnen worden waargenomen of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, (II) degene die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verleent ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, (III) degene die tegen een bedongen prijs voor een opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengt;

1.d – “Toeleverancier”, degene die zich direct of indirect jegens Geels Events heeft verbonden om diensten te leveren en/of  zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere met betrekking tot zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;

1.e – “Wederpartij”, de Opdrachtgever, Artiest en/of Toeleverancier;

1.f – “Meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor Geels Events en/of de door haar ingeschakelde Toeleveranciers meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;

1.g – “Rider”, speciale aanvullende bepalingen, welke onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst, met betrekking tot de aard van de gecontracteerde prestaties, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere bepalingen met betrekking tot aanvang- en opbouwtijden, zaal, podium, kleedkamer, elektriciteit, hulp bij op- en afbouw, catering en technische bepalingen licht en geluid;

1.h “Uitkoopsom”, de gage van de Artiest, inclusief loonbelasting en premies werknemersverzekeringen en eventueel te vermeerderen met omzetbelasting;

1.i – “Opdracht”, de te leveren prestatie in de ruimste zin des woords, al dan niet artistiek;

1.j – “Boeking”, het contracteren van één of meerdere Artiesten in het kader van een Opdracht.

ARTIKEL 2  WERKINGSSFEER

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Geels Events, alsmede op alle met de Wederpartij gesloten overeenkomsten. Van deze algemene leveringsvoorwaarden afwijkende bedingen, ook indien deze zijn opgenomen in door de Wederpartij  gehanteerde algemene voorwaarden, binden Geels Events niet, tenzij deze door Geels Events schriftelijk zijn aanvaard. 

Indien Geels Events (ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst) met een Toeleverancier, zijnde een horecabedrijf, een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten in de zin van de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijk Horeca Nederland, dan wel zelf horecadiensten in die zin verleent, hebben deze Uniforme Voorwaarden (uitgegeven door Koninklijk Horeca Nederland, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 606/1998 dan wel eventueel later gedeponeerde Uniforme Voorwaarden) voor zover het de horecadiensten betreft, aanvullende werking op deze algemene levering- voorwaarden. Indien Geels Events (ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst) een overeenkomst met een vervoersbedrijf heeft gesloten in de zin van de Algemene vervoers- en reisvoorwaarden van KNV Busvervoer, hebben deze Algemene vervoers- en reisvoorwaarden (uitgegeven door KNV Busvervoer, gedeponeerd op 18 januari 2002 onder nummer 12/2002 ter griffie van arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage dan wel eventueel later gedeponeerde Algemene Vervoers- en reisvoorwaarden) voor zover het de vervoersdiensten betreft, aanvullende werking op deze algemene leveringsvoorwaarden.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

Alle aanbiedingen van Geels Events zowel schriftelijk als mondeling, zijn steeds vrijblijvend. Geels Events zal de overeenkomst met de Wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Wederpartij doen toekomen. De Wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst omgaand, doch uiterlijk binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na dagtekening in het bezit is van Geels Events. Indien Geels Events de door de Wederpartij ondertekende overeenkomst niet binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van de Wederpartij retour heeft ontvangen, heeft Geels Events, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post én e-mail aan de Wederpartij wordt medegedeeld. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT

De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met Geels Events, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de concreet gecontracteerde prestaties. 

De Artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor de opdracht nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen dat bepaalde voor de opdracht benodigde zaken door Geels Events, de Opdrachtgever en/of de Toeleverancier zullen worden verstrekt. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen gelden, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de auteursrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 

Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Geels Events. De Opdrachtgever garandeert dat: in het geval van de uitvoering van een Opdracht in de open lucht een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of zaken van de Artiest, Toeleverancier en/of Geels Events. Tevens zorgt de Opdrachtgever alsdan voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium; indien de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van de Opdracht dit noodzakelijk mochten maken, in overleg met Geels Events, de aanwezigheid van een professionele ordedienst ter plekke. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de ordehandhaving tijdens opbouw, uitvoering en afbouw; de Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen; er voor de Artiest een ordentelijke en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid, spiegels, verlichting en noodzakelijke verwarming; indien blijkt dat de populariteit van de Artiest op de datum van de uitvoering van de Opdracht aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventuele extra veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan Geels Events gerechtigd is de betreffende Opdracht te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden;

De Opdrachtgever garandeert Geels Events over alle vergunningen te beschikken, welke vereist zijn met betrekking tot de activiteiten van Opdrachtgever in verband waarmee Geels Events de opdracht uitvoert en het gebruik van hetgeen Geels Events levert. Opdrachtgever zal Geels Events desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden ter zake en/of een afschrift daarvan aan Geels Events ter beschikking stellen. 

Indien de Artiest gebruik maakt van Riders en deze door de Artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met Geels Events van toepassing zijn verklaard op de uitvoering van de Opdracht, deze Riders ook door de Opdrachtgever zullen worden nageleefd en/of gerespecteerd. Geels Events zal in het voorkomende geval Opdrachtgever omgaand informeren over de door de Artiest gehanteerde Riders; De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat: de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van de Opdracht, tijdens de uitvoering per uur recht hebben op twee gratis consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen; 

de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van de Opdracht, recht hebben op een eenvoudige maaltijd, indien hun deelname aan de uitvoering van de Opdracht langer dan 4 (vier) uur duurt; de Artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur 10 (tien) minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen. 

In geval de Artiest op de datum van de  uitvoering van de Opdracht een televisieopname of een buitenlandse tournee heeft, behoudt Geels Events zich het recht voor om – zonder 

dat Geels Events hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt – óf (een onderdeel van) de Opdracht te annuleren, zulks tot uiterlijk tien (10) dagen voor de datum van de uitvoering van de Opdracht, óf in overleg met de Opdrachtgever tegen dezelfde voorwaarden de uitvoering van de Opdracht naar een andere datum te verplaatsen. 

Indien zich een situatie voordoet zoals hiervoor is omschreven, dan wel de desbetreffende Artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens de uitvoering van de Opdracht op te treden, heeft Geels Events het recht de desbetreffende opdracht door een andere  gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de Opdrachtgever, zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met Geels Events (gedeeltelijk) te annuleren. 

De Toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met Geels Events gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.

ARTIKEL 5  INTELLECTUEEL EIGENDOM

De intellectuele eigendomsrechten op alle door Geels Events ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) Opdracht, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Geels Events. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geels Events van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

ARTIKEL 6 PRIJZEN

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der Overeenkomst geldende prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van Geels Events prijsverhogingen- bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoer kosten, technische- en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is Geels Events gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting en zonder de aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen gelden. Indien in de aanbieding, offerte en overeenkomst gesproken wordt van een Uitkoopsom, betreft dit een uitkoopsom zoals gedefinieerd in artikel 1 lid h, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

ARTIKEL 7 BETALINGEN

Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden 15 (vijftien) dagen voor de evenement datum, zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. Geels Events heeft als dan het recht om zonder nadere aankondiging van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het aan Geels Events verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan Geels Events tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 250, – (twee-honderdvijftig euro). Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door Geels Events in redelijkheid te maken kosten, bijvoorbeeld ten behoeve van Toeleveranciers, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel heeft Geels Events het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten. In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens Geels Events voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk. Geels Events is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van Geels Events te verschaffen. De Opdrachtgever verplicht zich jegens Geels Events nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende Toeleverancier en/of Artiest, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8 ANNULERING

De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met Geels Events gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven én e-mail aan Geels Events mede te delen. In het geval de Opdrachtgever de met Geels Events gesloten overeenkomst annuleert, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering tot 12 weken voor de evenement datum wordt 20% van het totale evenementbedrag in rekening gebracht.

Bij annulering tot 8 weken voor de evenement datum wordt 40% van het totale evenementbedrag in rekening gebracht.

Bij annulering tot 6 weken voor de evenement datum wordt 60% van het totale evenementbedrag in rekening gebracht.

Bij annulering tot 1 maand voor de evenement datum wordt 80% van het totale evenementbedrag in rekening gebracht.

Bij annulering tot 2 weken voor de evenement datum wordt 100% van het totale evenementbedrag in rekening gebracht.

De Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart Geels Events volledig voor iedere aanspraak van enige derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

ARTIKEL 9 KLACHTEN

Ingeval van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met Geels Events gesloten overeenkomst dienen onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na datum van de uitvoering van de Opdracht, per aangetekende brief aan Geels Events kenbaar te worden gemaakt, zulks bij te laat kenbaar maken op straffe van verval van iedere aanspraak. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt Geels Events geacht alle verplichtingen jegens de Wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID /VRIJWARING

Geels Events kan door de Wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van Geels Events of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op Geels Events enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door Geels Events uit hoofde van de desbetreffende Opdracht op dat moment aan de Wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag. Geels Events is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de wederpartij toebehorende gelden en/of zaken gedurende de uitvoering van de Opdracht. 

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door Geels Events of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht van de Artiest. 

De Opdrachtgever vrijwaart Geels Events voor iedere aanspraak ter zake. In het geval van Meerwerk en/of overmacht (als hierna bedoeld in artikel 12) komen alle (on)kosten van Geels Events, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door Geels Events  ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. 

De Opdrachtgever vrijwaart Geels Events tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake. Onverminderd de bevoegdheid van Geels Events om van de Wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle (vervolg)schade, daaronder begrepen Geels Events, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De Wederpartij vrijwaart Geels Events tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

ARTIKEL 11 ONTBINDING

Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:

• Het faillissement van een der partijen is uitgesproken of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;

• De Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;

• De Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;

• Gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de Wederpartij direct opeisbaar zijn.

ARTIKEL 12 OVERMACHT

Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Geels Events diens verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Geels Events als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:

• Mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme

• Een dag van nationale rouw;

• Contingenterings – of andere overheidsmaatregelen;

• Werkstaking;

• Natuurrampen;

• Ziekte van de Artiest;

Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie Geels Events voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Geels Events met inachtneming van artikel 10 lid 4 van deze algemene leveringsvoorwaarden is Geels Events in geval van  overmacht gerechtigd: hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat het Geels Events hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt; in overleg met de Opdrachtgever de uitvoering van de Opdracht te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 3 lid 4 van deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffing aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever géén overmacht op.

ARTIKEL 13 ONVERBINDENDHEID / HIATEN

Indien een of meer bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene leveringsvoorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

ARTIKEL 14 GESCHILLEN

Op de door Geels Events gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door Geels Events en de Wederpartij gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar Geels Events gevestigd is bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter, oktober 2007