Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

Artikel 1: Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan:

Algemene voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
Artiest: de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunst, amusement, sport, en/of media (zoals, maar niet uitsluitend, een artiest, musicus, presentator, (tv-)personality) en/of de persoon die technische, productionele of artistieke bijstand aan deze (beroeps)beoefenaar verleent;
Bureau: de rechtspersoon die lid is van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid CLC-VECTA en tevens gebruiker van deze Voorwaarden;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
Leverancier: degene(n) die zich direct of indirect, in verband met de door het Bureau uit te voeren Opdracht, ten opzichte van het Bureau heeft verbonden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;
Offerte: ieder vrijblijvend Schriftelijk aanbod van het Bureau tot het verstrekken van een Opdracht en/of het leveren van andere diensten;
Opdrachtgever: de Consument of de rechtspersoon die de Opdracht aan het Bureau verstrekt;
Opdracht: de door Opdrachtgever aan het Bureau verstrekte opdracht welke, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, betrekking heeft op:

(1) de organisatie van optredens, shows, presentaties, concerten, evenementen, scripts, films, festiviteiten, fotoshoots, TV- en/of theatershows en/of gedeelten daarvan dan wel het leveren van een bijdrage daaraan;
(2) het verzorgen van boekingen, al dan niet in het kader van het hierboven onder (1) bepaalde;
(3) het verlenen van consultancy diensten;
(4) het (doen) vervaardigen van een Productie of leveren van een bijdrage aan een Productie;
(5) het verhuren en/of in bruikleen geven van roerende zaken;
(6) het leveren van diensten in verband met (artiesten)management, sponsoring, acteren, Producties en/of (artistieke) producties van derden.

Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en het Bureau tot stand gekomen overeenkomst, die betrekking heeft op de aan het Bureau verstrekte Opdracht inclusief bijlagen bij deze Overeenkomst, waaronder de Rider;
Productie: elke door of vanwege het Bureau vervaardigde vastlegging van (al dan niet bewegend) beeld en/of geluid en/of iedere andere vorm van informatie op grond van een daartoe strekkende Opdracht;
Partijen: het Bureau en de Opdrachtgever gezamenlijk;
Rider(s): een bijlage bij de Overeenkomst met bijzondere aanvullende bepalingen met betrekking tot onder meer door Opdrachtgever aan de Artiest ter beschikking te stellen faciliteiten, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de Overeenkomst.

Artikel 2: Algemeen
2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Partijen in dit verband.
2.2 Als de Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van de Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. Bij tegenstrijdigheden tussen de tussen Partijen gesloten overeenkomst en een bijlage bij deze overeenkomst (waaronder de Rider), prevaleert de overeenkomst.
2.3 Bij strijd tussen, dan wel onduidelijkheid over vertalingen van de tekst van de Voorwaarden, prevaleert steeds de tekst van de in de Nederlandse taal opgestelde Voorwaarden.
2.4 Het Bureau is bevoegd deze Algemene Voorwaarden en de Rider eenzijdig te wijzigen. In geval van wijziging van de Algemene Voorwaarden zal het Bureau Opdrachtgever uiterlijk een maand voorafgaand aan de wijziging Schriftelijk op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever een Consument is en de wijziging heeft tot gevolg dat aan Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de overeengekomen prestatie afwijkt, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
2.5 Afwijkingen van en aanvulling op de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn uitsluitend geldend als dat Schriftelijk is overeengekomen.
2.6 Als enige bepaling uit deze Algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van de andere bepalingen van deze Algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst. De bepaling of het gedeelte van die bepaling waar geen beroep op kan worden gedaan, wordt geacht zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.
2.7 Bepalingen in de Opdracht die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de Opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht, waaronder mede begrepen artikel 9 (Aansprakelijkheid), artikel 15 (Intellectueel eigendom), artikel 16 (Boetebeding), artikel 17 (Klachtplicht), artikel 18 (Overmacht) en artikel 19 (Geheimhouding) uit deze Algemene voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen, waaronder in Offertes, worden schriftelijk gedaan en zijn vrijblijvend. Zolang er geen Overeenkomst tot stand is gekomen (zie hierna artikel 3.3) kan het Bureau te allen tijde de aanbieding of Offerte herroepen of besluiten om geen overeenkomst aan te gaan.
3.2 Tenzij de Offerte anders vermeldt, heeft de Offerte een geldigheidsduur van 7 (zeven) dagen. Na afloop van deze termijn dient een nieuwe Offerte te worden opgevraagd en kan het zijn dat de prijs is veranderd.

3.3 De Overeenkomst komt tot stand:
a. nadat zowel Opdrachtgever als het Bureau de Overeenkomst hebben ondertekend, of;
b. nadat Opdrachtgever de schriftelijke opdrachtbevestiging van het Bureau ondertekend retour heeft gestuurd of anderszins schriftelijk (hieronder valt ook per e-mail) heeft bevestigd akkoord te zijn met de Overeenkomst; of
c. zodra het Bureau is begonnen met de uitvoering van de Opdracht.

3.4 Opdrachtgever dient (a) alle door het Bureau gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden en (b) alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en uitvoering van de eventueel te sluiten Overeenkomst van belang zouden kunnen zijn, volledig en correct aan het Bureau te verschaffen, zodat het Bureau een passende aanbieding kan doen. Indien deze gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig of correct door Opdrachtgever blijken te zijn verschaft, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal het Bureau gerechtigd zijn om, naar eigen keuze, de Overeenkomst middels een brief of e-mail met onmiddellijke ingang te ontbinden of de levering van de diensten onmiddellijk te beëindigen of op te schorten, steeds onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de volledige schade aan het Bureau te vergoeden.

Artikel 4: Prijzen
4.1 De prijzen voor de Opdracht zijn de prijzen zoals die in de Offerte zijn weergegeven, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege en de aan rechtenorganisaties, zoals Buma/Stemra en Sena, te betalen vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.3 Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst. Indien deze omstandigheden (waaronder onder meer, maar niet uitsluitend vallen: fiscale lasten, belastingen, valuta- en koerswijzigingen) nadien wijzigen of indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever de gegevens niet volledig en/of correct heeft verstrekt, is het Bureau gerechtigd deze wijzigingen door te berekenen aan Opdrachtgever. Het Bureau maakt een wijziging van de overeengekomen vergoeding(en) schriftelijk bekend onder opgave van de meerkosten. Dit laat artikel 3.4 onverlet.

Artikel 5: Facturering en betaling
5.1 Tenzij voorafgaand aan het uitvoeren van de Opdracht schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door Opdrachtgever te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
5.2 Als de Opdrachtgever één of meer facturen niet tijdig voldoet, is de Opdrachtgever direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

5.3 De vordering van het Bureau tot betaling door de Opdrachtgever van de gehele opdrachtsom is onmiddellijk opeisbaar zodra:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is gegaan of daartoe een verzoek wordt ingediend of surseance van betaling is aangevraagd;
c. beslag op zaken of vorderingen van de Opdrachtgever wordt of is gelegd;
d. de Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. de Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

5.4 In het geval Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden niet nakomt, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die het Bureau dientengevolge maakt voor rekening van de Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een Consument is, worden de buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit in rekening gebracht.

5.5 Indien de Overeenkomst met meerdere Opdrachtgevers is gesloten, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden tot betaling van al hetgeen op grond van de Overeenkomst verschuldigd is en daaruit voortvloeit.
5.6 Klachten omtrent de hoogte van het factuurbedrag moeten binnen zeven (7) dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk en rechtstreeks bij het Bureau zijn ingediend, bij gebreke waarvan het klachtrecht van Opdrachtgever vervalt.
5.7 Het is de Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen op te schorten of zijn vorderingen op het Bureau te verrekenen.
5.8 Het Bureau is steeds gerechtigd – ook nadat zij een Overeenkomst al geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd – gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen som van de Opdrachtgever te verlangen. Daarnaast is de Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van het Bureau een naar het oordeel van het Bureau voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken voor de nakoming van (verdere) betalingsverplichtingen. Als de Opdrachtgever hier niet binnen de door Bureau gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Zolang de gevorderde vooruitbetaling niet is verricht of de gevorderde zekerheid niet is gesteld, is het Bureau niet tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst verplicht. Opdrachtgever blijft in dat geval gehouden om de totale opdrachtsom te voldoen aan het Bureau.

Artikel 6: Wijziging, annulering en indeplaatsstelling
6.1 Indien Opdrachtgever, na totstandkoming van de Overeenkomst maar vóórdat de Opdracht feitelijk wordt uitgevoerd, wijzigingen wenst aan te brengen in de Overeenkomst ten aanzien van (de uitvoering van) de Opdracht, dient hij deze wijzigingen schriftelijk aan het Bureau kenbaar te maken. Deze wijzigingen zijn eerst van kracht, indien zij schriftelijk door het Bureau zijn aanvaard. De eventuele kosten die zijn verbonden aan de door Opdrachtgever gewenste wijzigingen komen voor rekening van Opdrachtgever.
6.2 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zijn wijzigingen alleen mogelijk indien deze worden verzocht door een vertegenwoordigingsbevoegd persoon van Opdrachtgever en vervolgens zijn geaccepteerd door het Bureau. Verzoeken van medewerkers van Opdrachtgever worden niet in behandeling genomen, tenzij bekrachtigd door een vertegenwoordigingsbevoegd persoon. Opdrachtgever kan geen beroep op dit artikel doen ten nadele van het Bureau indien een verzoek is gedaan door een persoon van Opdrachtgever, waarvan het Bureau mocht verwachten dat deze vertegenwoordigingsbevoegd was (schijn van vertegenwoordiging). Eventuele kosten verbonden aan door het Bureau geaccepteerde wijziging(en) komen voor rekening van Opdrachtgever.
6.3 Indien een wijziging van de Overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, zal deze termijn voor onbepaalde tijd worden verlengd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Een dergelijke overschrijding en de daaraan verbonden kosten en schade komen uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6.4 Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te annuleren. In dat geval is Opdrachtgever echter wel gehouden 100% van de opdrachtsom te voldoen. Indien de Opdrachtgever een Consument is, geldt dat de Opdrachtgever gehouden is de als gevolg van de annulering door het Bureau geleden verlies (waaronder de gemaakte kosten) en de gederfde winst te compenseren. Deze compensatie is direct opeisbaar.
6.5 Het Bureau heeft het recht om hetzij het optreden en/of het evenement te annuleren, hetzij in overleg met Opdrachtgever het optreden en/of evenement naar een andere datum te verplaatsen, indien, op de dag van het optreden en/of het evenement, de Artiest radio-, televisie-, film- of geluidsopnamen heeft of indien de Artiest als gevolg van contractuele verplichtingen voor een buitenlandse tournee in het buitenland verblijft, zonder dat het Bureau en/of de Artiest jegens de Opdrachtgever in dat geval schadeplichtig zal zijn.
6.6 In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in 6.5 van deze algemene voorwaarden is omschreven, dan wel de desbetreffende Artiest door overmacht (zie artikel 18) niet in staat is om op te treden, heeft het Bureau het recht, maar niet de plicht, om het desbetreffende optreden in overleg met de Opdrachtgever door een andere gelijkwaardige Artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft het recht om een alternatieve Artiest af te wijzen en de Overeenkomst te ontbinden zonder dat Opdrachtgever schadeplichtig is, tenzij het enkel een wijziging van de samenstelling van de act van de Artiest (bijvoorbeeld wijziging in de samenstelling van de band) betreft. In dat laatste geval heeft Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst met het Bureau (gedeeltelijk) te ontbinden of anderszins te beëindigen.

Artikel 7: Beëindiging en opschorting
7.1 Het Bureau is gerechtigd de Overeenkomst, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel, naar eigen keuze, de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:
a. de Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de Overeenkomst en/of deze Algemene voorwaarden voortvloeit (waaronder maar niet uitsluitend de verplichting tot aanleveren van juiste en volledige informatie op grond van artikel 3.4 en de betalingsverplichting op grond van artikel 5); of
b. na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis van het Bureau is gekomen die het Bureau een goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen kan of zal voldoen; of
c. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard en/of tot aanvraag daarvan wordt overgegaan; of
d. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt; of
e. de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
f. de rechtspersoon van de Opdrachtgever wordt ontbonden of de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd. 

7.2 In geval van beëindiging op grond van één van de hiervoor genoemde gevallen is de vordering van het Bureau tot betaling van de overeengekomen opdrachtsom door Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, één en ander onverminderd het recht van het Bureau volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8: Levering en risico
8.1 Opdrachtgever verklaart dat het optreden van de Artiest en het evenement geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever plaatsvindt.
8.2 De in offertes, opdrachtbevestigingen en/of Overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en derhalve niet fataal en binden het Bureau niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
8.3 De leveringstermijnen vangen pas aan op het moment van het sluiten van de Overeenkomst, of indien later, bij ontvangst van alle noodzakelijke gegevens, inlichtingen en bescheiden als bedoeld in artikel 3.4 van deze Voorwaarden of bij ontvangst van de bedongen vergoeding.
8.4 De Opdrachtgever dient het Bureau schriftelijk in gebreke te stellen indien de leveringstermijnen worden overschreden.
8.5 Indien Opdrachtgever het door het Bureau geleverde of te leveren niet of niet tijdig afneemt, komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8.6 Indien Opdrachtgever bij de levering geen bezwaar maakt, wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en heeft de levering plaatsgevonden. Opdrachtgever kan niet achteraf klagen over gebreken die ten tijde van de levering kenbaar waren (bijvoorbeeld indien een artiest later is begonnen dan afgesproken).
8.7 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het geleverde aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor dit krachtens de Overeenkomst bestemd is. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Het Bureau is slechts aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de Overeenkomst en voor zover de schade niet te wijten is aan het handelen van Opdrachtgever, waaronder onjuist of ondeskundig gebruik van door het Bureau ter beschikking gestelde goederen. De totale aansprakelijkheid van het Bureau is beperkt tot vergoeding van maximaal de factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de schade gaf, onverminderd het hierna in dit artikel 6 bepaalde.
9.2 Het Bureau is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Opdrachtgever. Onder indirecte schade wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan gevolgschade, gederfde winst, verminderde goodwill, geleden verliezen, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of stagnatie.
9.3 Het Bureau is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan Opdrachtgever of derden toebehorende zaken.
9.4 Het Bureau is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever, voor schade veroorzaakt door haar ondergeschikten en/of bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is. Het Bureau is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever verband houdende met de bemiddelingsdiensten als bedoeld in artikel 13.2.
9.5 Indien de Overeenkomst door het Bureau moet worden uitgevoerd in of op een locatie, die niet door het Bureau of een door het Bureau gecontracteerde derde ter beschikking wordt gesteld dan wel niet voldoet aan de vereiste en tussen Partijen afgesproken voorwaarden, is het Bureau op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende locatie niet daadwerkelijk ter beschikking is, onverminderd het recht van het Bureau om nakoming van de Overeenkomst te vorderen.
9.6 Het Bureau is, met inachtneming van de overige bepalingen in dit artikel en tenzij het verzuim van rechtswege is ingetreden, uitsluitend aansprakelijk indien Opdrachtgever het Bureau onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming wordt gegeven en het Bureau ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de niet-nakoming of niet- behoorlijke nakoming te bevatten, zodat het Bureau in staat is adequaat te reageren.
9.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade door welke oorzaak ook ter gelegenheid van of in verband met het optreden van de Artiest en het evenement toegebracht door bezoekers van het optreden en het evenement of medewerkers of andere opdrachtnemers van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden. Dit betreft schade aan (i) Opdrachtgever, (andere) bezoekers of opdrachtnemers van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden of hun zaken of aan (ii) het Bureau, de Artiest, hun medewerkers of opdrachtnemers of hun zaken of aan (iii) de locatie (en toebehoren) van het optreden of het evenement en alle (overige) goederen die zich in verband met het optreden en het evenement op de locatie bevinden.
9.8 Opdrachtgever vrijwaart het Bureau voor alle aanspraken van derden ter zake van de door het Bureau of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde zaken of verrichte diensten, ongeacht door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden. Opdrachtgever zal aan het Bureau vergoeden iedere schade, hierin mede begrepen alle door het Bureau gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van derden. Dit geldt tevens indien de Artiest of diens personeel foto-, geluids- of filmopnames maakt. In dat geval vrijwaart Opdrachtgever het Bureau voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.
9.9 Indien het Bureau, onverminderd het bepaalde in de voorgaande bepalingen, toch aansprakelijk is bijvoorbeeld omdat Opdrachtgever een Consument is en het Bureau niet heeft kunnen aantonen dat een beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel ten opzichte van de Consument gerechtvaardigd is, is zij slechts aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag dat onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval, minus het bedrag aan eigen risico.

Artikel 10: Eventverzekering
10.1 Opdrachtgever kan ten behoeve van het evenement dat onderwerp is van de Overeenkomst een Event Verzekering afsluiten. Deze verzekering biedt dekking voor uiteenlopende risico’s en calamiteiten die de doorgang van een evenement kunnen (ver)hinderen.
10.2 Het Bureau is niet verplicht Opdrachtgever van het bestaan van de verzekering op de hoogte te brengen c.q. de verzekering actief – dat wil zeggen in de fase voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever aan te bieden.

Artikel 11: Verplichtingen Opdrachtgever
11.1 Onverminderd de verplichting om informatie aan te leveren voor het doen van passende Offerte op grond van artikel 3.4, dient Opdrachtgever het Bureau uiterlijk twee (2) weken voor het optreden van de Artiest en/of het evenement schriftelijk aan te leveren alle informatie die benodigd is voor het optreden en/of het evenement, zoals routebeschrijving, naam en telefoonnummer van de contactpersoon ter plaatse. Het Bureau zal zich inspannen de Riders, overige relevante informatie en documentatie zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Het Bureau is niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) ter beschikking stellen van bedoelde informatie of onjuistheid of onvolledigheid van bedoelde informatie.
11.2 Opdrachtgever is jegens het Bureau verplicht alle verplichtingen en aanwijzingen van overheidswege en van het Bureau, welke betrekking hebben op enige activiteit van Opdrachtgever in het kader van een Opdracht, onverkort na te komen.
11.3 Opdrachtgever is verplicht over allevergunningen te beschikken, welke vereist zijn met betrekking tot de activiteiten van Opdrachtgever in verband waarmee het Bureau de Opdracht uitvoert en het gebruik van hetgeen het Bureau levert. Opdrachtgever zal het Bureau op eerste verzoek van het Bureau inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden ter zake en/of een afschrift daarvan aan het Bureau ter beschikking stellen.
11.4 Opdrachtgever is verplicht om voor het gebruik/verveelvoudigen of openbaar maken van muziekwerken, audiovisuele werken en andere auteursrechtelijk beschermde werken toestemming van de rechthebbenden te verkrijgen, c.q. met collectieve rechten-organisaties zoals Buma/ Stemra en Sena te contracteren, c.q. de door hen verlangde vergoeding af te dragen.
11.5 Opdrachtgever garandeert dat hij optreedt als organisator van het optreden van de Artiest en/of het evenement en is verplicht als zodanig op te treden jegens de verhuurder/eigenaar van de plaats van het optreden van de Artiest en/of het evenement.
11.6 Opdrachtgever is verplicht om, voor eigen rekening en risico en zonder dat hieraan nadere kosten voor het Bureau verbonden zijn, in verband met het optreden van de Artiest en het evenement, de Rider(s) volledig na te leven.
11.7 Opdrachtgever is verplicht om een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en zal op het eerste verzoek inzage verschaffen in de polis en de polisvoorwaarden.
11.8 Opdrachtgever is verplicht ten gunste van de Artiest en de muzikale, technische en organisatorische begeleiders van de Artiest een voldoende dekkende verzekering af te sluiten tegen de wettelijke aansprakelijkheid van Opdrachtgever. Is Opdrachtgever een vereniging of stichting dan is deze verplicht ten behoeve van haar bestuursleden en degenen die namens of in opdracht van het bestuur handelen, een voldoende dekkende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
11.9 Opdrachtgever is niet gerechtigd haar verplichtingen en/of rechten uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.
11.10 Indien Opdrachtgever enige verplichting, zoals hierboven omschreven, niet of niet naar behoren nakomt, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal het Bureau gerechtigd zijn de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en haar werkzaamheden of diensten onmiddellijk te beëindigen of op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding en de schade van het Bureau volledig aan het Bureau te voldoen.

Artikel 12: Aard evenement, prestaties artiest
12.1 Opdrachtgever verklaart volledig op de hoogte te zijn van de aard van het door de Artiest te verzorgen optreden en Opdrachtgever aanvaardt dat de inhoudelijke samenstelling van het optreden en de presentatie daarvan volledig door de Artiest wordt bepaald. De Artiest mag het geluidsvolume produceren dat hij nodig acht in het belang van het optreden. Als de geldende vergunningen artikelen bevatten over geluidsbegrenzing, dient Opdrachtgever dit tijdig, zo mogelijk bij de opdrachtverstrekking, schriftelijk aan het Bureau te melden. Opdrachtgever zal zich inspannen zorg te dragen voor een ontheffing van bedoelde geluidsbegrenzing.
12.2 Indien Partijen een “besloten” optreden van de Artiest of een “besloten” evenement overeenkomen, is Opdrachtgever louter gerechtigd een specifiek omschreven doelgroep uit te nodigen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan toegangsbewijzen daarvoor te verkopen of anderszins toegang tegen betaling te verlenen aan partijen/bezoekers buiten de doelgroep. Het is Opdrachtgever evenmin toegestaan enige vorm van publiciteit aan het optreden of evenement te geven, waaronder de koppeling aan een merk via spaaracties en dergelijke.

Artikel 13: Inzet derden
13.1 Het Bureau is gerechtigd de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk aan één of meerdere derden uit te besteden.
13.2 Het Bureau kan daarnaast bemiddelen tussen Opdrachtgever en een derde met als doel een overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde tot stand te laten komen op grond waarvan bijvoorbeeld Opdrachtgever een Artiest bij die derde boekt. In dat geval komt er geen overeenkomst tot stand tussen het Bureau en de derde.

Artikel 14: Sponsoring
14.1 Het optreden van de Artiest en het evenement, alsmede de publiciteit daaromtrent, zullen niet gesponsord worden door of verbonden worden aan een product of bedrijf zonder schriftelijke toestemming van het Bureau. De Artiest is niet verplicht tot welk promotioneel optreden of interview dan ook, zonder dat daartoe schriftelijke voorafgaande toestemming van het Bureau is verkregen.

Artikel 15: (Intellectueel) Eigendom
15.1 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op aanbiedingen, Offertes, documentatie, ontwerpen, concepten, opnamen en alle eventuele andere voor Opdrachtgever gerealiseerde goederen, waarin mede begrepen de eventueel aan Opdrachtgever geleverde gegevens c.q. programmatuur, blijven te allen tijde bij het Bureau of haar licentiegevers rusten. Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bureau, genoemde materialen te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, anders dan als uitdrukkelijk door het Bureau wordt toegestaan in de Overeenkomst.
15.2 Het eigendom van de eventueel aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen, al dan niet in het kader van aan hem verleende gebruiksrechten, blijft te allen tijde bij het Bureau. Opdrachtgever is gerechtigd over de goederen te beschikken binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening in het kader van de overeenkomst. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zekerheidsrechten te (doen) vestigen op de ter beschikking gestelde goederen.
15.3 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens het Bureau niet nakomt, is het Bureau onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de ter beschikking gestelde goederen voor rekening van Opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar ze zich bevinden. Opdrachtgever is verplicht aan het Bureau alle medewerking te verlenen indien deze van voornoemd recht gebruik maakt. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 16: Boetebeding
16.1 Bij overtreding van enige verplichting van Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in de artikelen 8, 11, 15 en 19 is Opdrachtgever (niet zijnde een Consument), zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een bedrag van € 10.000,- (tienduizend euro) en een bedrag van € 1.000,- (duizend euro) per dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt aan het Bureau verschuldigd, onverminderd het recht van het Bureau op volledige schadevergoeding.
16.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, de (artiesten) naam, merken, logo’s en afbeeldingen van de Artiest, anders dan voor de aankondiging van het optreden van de Artiest en/of evenement, voor welk doel dan ook te gebruiken. Deze aankondigingen dienen in alle gevallen uiterlijk één (1) week na het optreden van de Artiest en/of evenement verwijderd te worden.
16.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het Bureau op enige wijze te verwijzen naar het Bureau of gebruik te maken van het logo, naam en/of huisstijl van het Bureau.

Artikel 17: Klachtplicht
17.1 Opdrachtgever is, naast de verplichting op grond van artikel 5.6, verplicht iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst of iedere tekortkoming aan de zijde van het Bureau of vermeende schade binnen zeven (7) dagen nadat hij de klacht, tekortkoming of schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, aan het Bureau schriftelijk kenbaar te maken. Indien Opdrachtgever daarmee in gebreke blijft, wordt het Bureau geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

Artikel 18: Overmacht
18.1 Van overmacht aan de zijde van het Bureau is sprake indien het Bureau verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen als gevolg van omstandigheden die buiten de schuld of risicosfeer van het Bureau zijn ontstaan, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien. Van overmacht is onder meer, maar niet uitsluitend, sprake in geval van: toerekenbare en niet-toerekenbare tekortkomingen van leveranciers van het Bureau en personen waarvan het Bureau bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, zoals de Artiest, andere hulppersonen en opdrachtnemers van het Bureau; alsmede werkstaking, werkuitsluiting, bedrijfsbezetting, arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of een ongeval van de Artiest, overlijden van een eerste- of tweedegraads familielid van de Artiest, andere situaties waardoor de Artiest niet op de plaats van het evenement/het optreden kan zijn (waaronder extreme weersomstandigheden), het tijdelijk of definitief uiteenvallen van (de groep van) de Artiest, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgingsproblemen, gewijzigde wet- en regelgeving, maatregelen van overheidswege, terrorisme(-dreiging), storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, brand, waterschade, pandemie, epidemie, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, storingen in de levering van energie, water en (tele)communicatie services in het bedrijf van het Bureau en ieder handelen of nalaten van de exploitant van de locatie waar de Artiest zal optreden waardoor het Bureau wordt verhinderd (tijdig) aan haar verplichtingen te voldoen.
18.2 Zodra een omstandigheid als genoemd in lid 1 van dit artikel zich voordoet of dreigt voor te doen, dan zal het Bureau Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 72 uur informeren, onder opgave van de verwachte gevolgen van die omstandigheid voor de nakoming van haar verplichtingen.
18.3 In geval van overmacht aan de zijde van het Bureau, zal het Bureau zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de betreffende situatie van overmacht blijft voortbestaan. Als de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden en nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst door het Bureau na afloop van die periode niet mogelijk is, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval voor het Bureau een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
18.4 Als het Bureau bij het intreden van de periode van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 19: Geheimhouding
19.1 Opdrachtgever is gehouden tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle gegevens, informatie en bescheiden die hij van het Bureau in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontvangen heeft. Opdrachtgever mag deze gegevens, informatie en bescheiden uitsluitend openbaar maken en/of verveelvoudigen na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bureau. Deze bepaling geldt niet indien Opdrachtgever op grond van een wettelijke plicht of een rechterlijk bevel tot openbaarmaking is gehouden. Opdrachtgever zal hiervan onverwijld melding doen aan het Bureau.
19.2 Opdrachtgever legt de in lid 1 genoemde verplichting, indien van toepassing, eveneens op aan zijn werknemers of andere betrokken derden, waarbij Opdrachtgever jegens het Bureau instaat voor naleving van die geheimhoudingsplicht door betrokken partijen.

Artikel 20: Herroepingsrecht Consument
20.1 Een Consument waarmee een overeenkomst wordt gesloten door middel van communicatie op afstand, zoals telefonisch of via internet (hierna: “Koop op Afstand”), heeft een bedenktijd van 14 (veertien) kalenderdagen waarbinnen hij/zij de Overeenkomst mag herroepen (ontbinden), tenzij herroepingsrecht op grond van de wet niet van toepassing is. Na het verstrijken van de bedenktermijn geldt het herroepingsrecht niet meer.
20.2 Ontbinding heeft tot gevolg dat bestelde diensten niet langer afgenomen hoeven worden, waarna de Consument de reeds betaalde bedragen (of een gedeelte daarvan indien het Bureau met instemming van de Consument reeds met de uitvoering is begonnen) terugkrijgt.
20.3 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat voor diensten in op de dag dat de Consument (digitaal) heeft bevestigd de diensten af te willen nemen.
20.4 Als de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de bedenktijd aan het Bureau te melden door het daarvoor op de website te raadplegen formulier in te vullen en digitaal te verzenden, dan wel dit aan het Bureau op een andere ondubbelzinnige, schriftelijke wijze te melden. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
20.5 Het Bureau betaalt het terug te betalen bedrag direct maar uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen volgend op de dag waarop de Consument de herroeping heeft gemeld. Het Bureau heeft het recht te wachten met terugbetalen tot zij het betreffende stadium van herroeping heeft vastgesteld.
20.6 Indien de Consument het Bureau uitdrukkelijk heeft verzocht de Overeenkomst na te komen binnen de herroepingstermijn en vervolgens de Overeenkomst binnen die termijn ontbindt, dan is de Consument het Bureau een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door het Bureau is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument, vergeleken met het bedrag dat de Consument verschuldigd zou zijn bij volledige nakoming van de Overeenkomst. Het Bureau is verplicht de Consument voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst op duidelijke en begrijpelijke wijze te wijzen op dit herroeppingsrecht.

Artikel 21: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
21.2 Alle geschillen tussen Partijen zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar het CLC-VECTA lid is gevestigd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. In het geval Opdrachtgever een consument is, is de rechter van de woonplaats van de consument de bevoegde rechter. Het CLC- VECTA lid heeft het recht van deze bevoegdheidsregel af te wijken en andere bevoegdheidsregels te hanteren.

Laatst herzien februari 2024